Verwenden Sie ? für JOKER

Die Buchstaben A, N, S, P, R, Ä, C, H, T  können Sie vereinbaren mit folgenden Worten:

Aus 9 Buchstaben bestehende Wörter:

ansprächt[21]

Aus 8 Buchstaben bestehende Wörter:

anspräch[20]

Aus 7 Buchstaben bestehende Wörter:

sprächt[19], anstäch[16], panscht[14], pantsch[14], rapscht[14], schrapt[14], spracht[14]

Aus 6 Buchstaben bestehende Wörter:

spräch[18], nächst[15], rächst[15], rätsch[15], schärt[15], pansch[13], rapsch[13], schrap[13], sprach[13], pracht[13], pascht[13], patchs[13], patsch[13], ansäht[12], äthans[12], nährst[12], strähn[12], ranchs[10], scharn[10], nachts[10], nascht[10], schnat[10], charts[10], ratsch[10], schart[10], schrat[10], harnst[7]

Aus 5 Buchstaben bestehende Wörter:

spähn[14], schär[14], rächt[14], ätsch[14], stäch[14], späht[14], päans[13], cäsar[13], spänt[13], pasch[12], pacht[12], patch[12], pscht[12], ansäh[11], äthan[11], nährt[11], nähst[11], rhäts[11], anrät[10], ansät[10], ranch[9], chans[9], nasch[9], arsch[9], crash[9], rasch[9], schar[9], nacht[9], chart[9], ascht[9], casht[9], chats[9], sacht[9], stach[9], spant[8], scart[8], parst[8], parts[8], rapst[8], spart[8], traps[8], harns[6], harnt[6], ahnst[6], nahst[6], sahnt[6], harst[6], trash[6], trans[5]

Aus 4 Buchstaben bestehende Wörter:

räch[13], späh[13], ächt[13], päan[12], spän[12], präs[12], spät[12], caps[10], nähr[10], sähn[10], näht[10], härt[10], rhät[10], säht[10], ansä[9], trän[9], räts[9], stär[9], chan[8], nach[8], achs[8], asch[8], cash[8], acht[8], chat[8], phat[8], scan[7], pans[7], span[7], cars[7], pars[7], raps[7], spar[7], part[7], trap[7], acts[7], cast[7], scat[7], spat[7], taps[7], harn[5], ahns[5], sahn[5], ahnt[5], naht[5], hart[5], hast[5], saht[5], tarn[4], tran[4], rast[4], rats[4], star[4]

Aus 3 Buchstaben bestehende Wörter:

prä[11], cap[9], näh[9], säh[9], ära[8], sän[8], rät[8], äst[8], sät[8], ach[7], pah[7], pan[6], car[6], par[6], rap[6], pas[6], spa[6], act[6], pst[6], ahn[4], nah[4], har[4], rah[4], ahs[4], sah[4], hat[4], ran[3], ans[3], ars[3], ras[3], art[3], rat[3], ast[3]

Aus 2 Buchstaben bestehende Wörter:

äh[8], hä[8], äs[7], sä[7], ah[3], ha[3], an[2], na[2], ar[2], as[2], st[2]