Verwenden Sie ? für JOKER

Die Buchstaben A, B, S, P, R, Ä, C, H, T  können Sie vereinbaren mit folgenden Worten:

Aus 9 Buchstaben bestehende Wörter:

absprächt[23]

Aus 8 Buchstaben bestehende Wörter:

abspräch[22]

Aus 7 Buchstaben bestehende Wörter:

sprächt[19], abstäch[18], brächst[18], rapscht[14], schrapt[14], spracht[14], brachst[13]

Aus 6 Buchstaben bestehende Wörter:

spräch[18], brächt[17], rächst[15], rätsch[15], schärt[15], abhärt[14], absäht[14], rapsch[13], schrap[13], sprach[13], pracht[13], pascht[13], patchs[13], patsch[13], barsch[12], bracht[12], schabt[12], charts[10], ratsch[10], schart[10], schrat[10], bahrst[9]

Aus 5 Buchstaben bestehende Wörter:

bräch[16], schär[14], rächt[14], ätsch[14], stäch[14], späht[14], absäh[13], cäsar[13], bähst[13], pasch[12], pacht[12], patch[12], pscht[12], abrät[12], abäst[12], bärst[12], bräts[12], brach[11], bachs[11], schab[11], rhäts[11], arsch[9], crash[9], rasch[9], schar[9], chart[9], ascht[9], casht[9], chats[9], sacht[9], stach[9], bahrt[8], scart[8], parst[8], parts[8], rapst[8], spart[8], traps[8], barst[7], barts[7], brats[7], starb[7], trabs[7], harst[6], trash[6]

Aus 4 Buchstaben bestehende Wörter:

räch[13], späh[13], ächt[13], präs[12], bäht[12], spät[12], bärs[11], brät[11], bach[10], caps[10], härt[10], rhät[10], säht[10], cabs[9], räts[9], stär[9], achs[8], asch[8], cash[8], acht[8], chat[8], phat[8], bahr[7], cars[7], pars[7], raps[7], spar[7], baht[7], habt[7], part[7], trap[7], acts[7], cast[7], scat[7], spat[7], taps[7], bars[6], bart[6], brat[6], trab[6], abts[6], bast[6], stab[6], tabs[6], hart[5], hast[5], saht[5], rast[4], rats[4], star[4]

Aus 3 Buchstaben bestehende Wörter:

bäh[11], prä[11], bär[10], bät[10], cap[9], säh[9], cab[8], ära[8], rät[8], äst[8], sät[8], ach[7], pah[7], bah[6], hab[6], car[6], par[6], rap[6], pas[6], spa[6], act[6], pst[6], bar[5], abt[5], bat[5], tab[5], bst[5], har[4], rah[4], ahs[4], sah[4], hat[4], ars[3], ras[3], art[3], rat[3], ast[3]

Aus 2 Buchstaben bestehende Wörter:

äh[8], hä[8], äs[7], sä[7], ab[4], ah[3], ha[3], ar[2], as[2], st[2]